Sociedade Cultural e de Tradicións Mariñeiras

A GAMELA

I MOSTRA ETNOGRÁFICA MARIÑEIRA - A GAMELA

 

 

 

 

LIBRO PUBLICADO

*      PRESENTACIÓN

*      PROXECTO ESPERANZA: RECUPERACIÓN DA GAMELA TRADICIONAL DE CABO DE CRUZ

*      CATRO APUNTES SOBRE ESTA EMBARCACIÓN

*      ACTIVIDADES A DESENVOLVER COA EMBARCACIÓN RECUPERADA

*      CONSTRUCCIÓN DA ESPERANZA - LIBERTADE

*      MAQUETISMO NAVAL

*      ENTREVISTA A UN CARPINTEIRO DE RIBEIRA (A BENZA 1985)

*      ASTELEIRO RECUPERADOR DO PATRIMONIO MARÍTIMO

*      "A CARPINTERÍA DE RIBEIRA HOXE EN GALICIA" POR GERARDO TRIÑANES

 

 

*      HISTORIA DA MARIÑA

*      FOTOS

*      XII ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS CABO DE CRUZ 2015

*      BLOG GAMELA  **************************

*      DICCIONARIO MARIÑEIRO

*      LIGAZÓNS

*      CONTACTAR

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN:

Páxina oficial da asociación cultural de tradicións mariñeiras “GAMELA”.

 

INICIO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTO ESPERANZA: Recuperación …

 

Este proxecto parte dunha inciativa da Asociación, coa que se pretende recuperar parte do noso patrimonio histórico-cultural e mariñeiro e dar a coñecer a riqueza etnográfica do noso pobo ás nobas xeracións, a través da construcción dunha réplica da gamela “ESPERANZA” última embarcación desta tipoloxía, tendo que destacar que esta embarcación está referenciada polo historiador e etnólogo Staffan Morling no seu traballo “Las embarcaciones tradicionales de Galicia”

Para levar a cabo este proxecto, dividíuse en dúas fases: unha primeira na que se construiría a réplica da gamela, adquisición dun remolque axeitado para desplazamentos e confección de dúas velas, e nunha segunda fase trataríase de dar a coñecer mediante unha publicación o proceso constructivo da gamela, artes e aparellos cos que pescaba e unha pequena historia da construcción naval na nosa zona.

Para a primeira fase cóntase cunha subención da Consellería de Pesca Marisqueo e Acuicultura da Xunta de Galicia a través da dirección xeral de formación pesqueira.

A COORDINACIÓN E DIRECCIÓN DO PROXECTO e levada a cabo por Antón Vidal e Gerardo Triñanes.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATRO APUNTES SOBRE ESTA EMBARCACIÓN

 

A gamela Esperanza é unha contribución exclusiva da zona de Cabo de Cruz á rica etnoloxía marítima da ría da Arousa, ainda que definir esta embarcación como gamela antóxase demasiado simplista e significa fuxir dunha mínima análise das súas carcterísticas técnicas. Sen profundizar moito, a primeira vista, notamos que o fondo, ainda que plano, non é o clásico da gamela con táboas de babor a estribor, senón que a súa colocación e de proa a popa; tamén pola inclinación da súa popa exagonal e outros aspectos constructivos diríase que naceu para cubrir o oco entre gamela común e a dorna. Trátase en todo caso, dunha embarcación moi singular, dedúcese tamén das súas características técnicas un alto nivel de prestacións que son corroboradas por algúns dos mariñeiros que tiveron a sorte de navegar nelas, tanto a remos como a vela.

A vela que se utiliza nesta embarcación é a nomeada mística. Este tipo de vela xurde como resultado do acortamento da verja e a desaparición dos rizos, sempre incómodos na vela latina normal, que ocasionan un peso molesto para a estabildade do barco. A arboladura é sinxela, leva un obenque a barlovento que serve ó mesmo tempo de driza, leva un motón e no tope do pau incrústase unha peza chamada “noz” para que poida correr ben a driza.

Adicábanse principalmente ós trasmallos e artes varias, sin que tiveran a denominación específica de trasmalleiras. Sería aventurado decir exactamente en que data se empezan a construir este tipo de embarcacións, ainda que é ben coñecido que foron os anos trinta e corenta  os de máis esplendor, cun censo que rondaría as cincuenta, e como puntos de construcción máis coñecidos, O Chazo e Cabo de Cruz.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER CA EMBARCACIÓN RECUPERADA:

 

Motiva-las novas xeracións neste eido cultural e evitar a perda definitiva deste tipo de construcción, para eso, está en marcha a creación dunha asocioación cultural donde os seus fins específicos son a recuperación e divulgacións de oficios tradicionais.

Revitalizar nesta zona cunha forte tradición en construcción naval o mundo da cultura mariñeira, mediante exposicións, pequenas singladuras, etc…desta embarcación tradicional que constitúe unha das riquezas do noso patrimonio cultural.

Participación nos encontros de embarcacións tradicionais que se veñen desenvolvendo o longo do noso litoral, e outros fora da nosa comunidade.

Fomentar o consumo respondable hacia productos artesáns pola cantidade de elementos positivos que conlevan: emprego fundamental de materias primas autóctonas, baixo custo enerxético para producir, escaso risco medio-ambiental, productos con identidade propia e grande importancia como argumento turístico etc…

Posibilidade de facer cursos de carpintería de ribeira (construcción naval en madeira) para que os afeccionados a vela é a este tipo de embarcacións tradicionais poidan construir a súa propia embarcación.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DA ESPERANZA - LIBERTADE:

 

As dimensións da esperanza e da súa réplica, a Esperanza-Libertade, cunha eslora de 4,59 m, unha manga de 1,66 m, e un puntal de 0,49 m, fainos pensar que dentro desta tipoloxía foi das máis pequenas e, seguramente, das últimas que se construíron.

Todo parece indicar que a gamela de Cabo de Cruz aparece na última década do 1800, como consecuencia dunhas condicións de vida que impoñían unha serie de limitacións  para acceder a embarcacións máis complexas, e polo tanto, máis custosas, como a dorna, pero necesitábase máis seguridade da que afrecía a gamela común. Isto foi, seguramente, o que lle transmitiron os mariñeiros ó mestre Francisco Places Fernández e o que, conxugando a riqueza constructiva e a complexidade da dorna coa maravillosa simplicidade da gamela, o levou a construir un tipo de embarcación única e exclusiva que, sen dúbida, merecía ser rescatada do esquecemento, para colocala no papel que lle corresponde dentro da rica etnoloxía da ría da Arousa.

A secuencia construcctiva dunha embarcación case sempre pola elaboración do modelo. Utilizámo-lo termo “elaboración” por consideralo máis axeitado ca “construcción”, xa que o modelo é a base dunha boa execución da embarcación. Calquera mínimo erro no modelo será multiplicado pola escala correspondente, e o erro queda multiplicado do mesmo xeito.

En xeral, este modelo representa a metade da construcción, posto que a outra parte é completamente simétrica. Antes de construí-lo modelo eleximos unha escala que, polo xeral, para pequenas embarcacións de ata 10 ou 12 m de eslora será de 1/10, e para esloras maiores, de 1/20. Esta escala permitiranos, unha vez feito o modelo, face-los trazados das distintas pezas que compoñen a embarcación (caadernas, codastes, proa, popa, etc.) a tamaño real. Tamén nos valerá para realiza-lo plano da embarcación de onde se obteñen tódalas medidas e cálculos necesarios para a súa construcción.

Modelo de Barco

 

 

Modelo de embarcación tradicional: lancha xeiteira

 

Distintos modelos de embarcacións

 

Dicíamos antes que, case sempre, a nova construcción empeza pola elaboración do modelo, agás no caso de pequenas embarcacións, como a gamela que nos ocupa. Neste caso, tamén podemos facelo coa técnica coñecida como: a partir dos bordos, polo que a secuencia constructiva a partir do modelo queda alterada da seguinte maneira:

Secuencia constructiva a partir do modelo: quilla, proa, popa, cadernas, cuberta bordos e fondo.

Secuencia constructiva a partir dos bordos: proa, popa, bordos, cadernas, fondo, cuberta e quilla.

O mestre artesán, no caso da construción da réplica da Esperanza, utilizou a técnica a partir dos bordos, e fixo a estampa de popa da Esperanza. O mesmo fixo ca proa, na que realizou o alefriz necesario para recibi-los tres bordos en “tingladillo”, que caracterizan esta tipoloxía de embarcación. Tanto o lanzamento da proa como a caída da popa colócanse a partir do madeiro de armar, coa mesma inclinación que ten a embarcación orixinal, clave para que a embarcación que tratamos de reproducir non se vexa alterada.

No medio da embarcación colócase unha falsa caderna mestra, e no primeiro tercio de proa unha falsa caderna do zapatón. Ámbalas dúas cadernas son unha réplica exacta e teñen a mesma disposicións cás súas homólogas da embarcación que se pretente reproducir. Tendo en conta os puntais máximos destas dúas cadernas, o da popa e o da proa da embarcación, colócase un barrote ou vagra que nos definirá o canto do fondo do primeiro bordo, tamén nomeado bordo de abaixo. Nesta fase da construcción, e tal como amosan as fotografías, xa nos facemos unha idea de cómo será esta embarcación.

1.- Proa. 2.- Estampa de popa. 3.- Cravadeiras da popa. 4.- Falsa caderna maestra. 5.- Madeiro de armar. 6.- Falsa caderna do zapatón. 7.- Vagras. 8.- Fasquía.

 

1.- Proa. 2.- Estampa de popa. 3.- Cravadeiras da popa. 4.- Falsa caderna maestra. 5.- Madeiro de armar. 6.- Falsa caderna do zapatón. 7.- Vagras. 8.- Fasquía.

 

A adaptación do contorno dun bordo, para a súa posterior colocación no lugar axeitado, recibe o nome de fasquiar, técnica esta que precisa de especial atención para conseguir resultados óptimos. Mediante a fasquía, que é unha peza delgada de madeira que colocamos no sitio onde irá o bordo conseguimos, utilizando o compás e un lapis, tódalas referencias necesarias para face-lo bordo. Tamén se chama fasquía a presencia do barco. Así, dicimos: “este barco ten boa ou mala fasquía”, en función de se nos gusta ou non. Tamén utilizámo-la expresión mariñeiro, pero xa non referida á estética do barco, como sería o termo fasquía, senón ó conxunto de cualidades que o fai comportarse ben ou mal no mar. Así dicimos, “ este barco e moi mariñeiro” ou “non e mariñeiro”.

Esta foto amosa os bordos de abaixo e do medio, xa feitos e colocados no sitio que antes ocupaban a vagras que determinaban o seu contorno.

9.- Bordo de abaixo. 10.- Bordo do medio. 11.- Cravadeiras exteriores da popa.

 

9.- Bordo de abaixo. 10.- Bordo do medio.

 

Nestas fotos aparece xa colocado o terceiro bordo, ou bordo de arriba, e podemos ver perfectamente o detalle do “tingladillo”, na popa e na proa da embarcación; así como as varengas das caderna que recibirán o fondo, non da medeira das típicas gamelas de babor a estribor, senón de proa a popa, característica esta moi peculiar para este tipo de embarcación.

12.- Bordo de arriba. 13.- Varengas.

 

Cos tres bordos virados, e unha vez colocados sobre eles as cadernas cóas súas varengas, que recibiron o fondo, procédese a colocación das regalas, coureis e de tódolos elementos que conforman a cuberta (corredores, panetas, bancos, pés de amigo, xunquiño), dos reforzos lonxitudinais interiores (sobrequilla, cordas, peañas), e prestaráselle especial atención á fura do pao e ás guías, que irán no banco de proa. A colocación da quilla e do temón, serán dos últimos traballos que se realicen, xunto coa colocación das remadoiras, toletes e rozadoiros.

Para  a construcción da gamela utilizóuse, para os bordos, corredores, panetas, fondo, pao e verga o piñeiro do país; para as cadernas e proa, o carballo; e para a sobrequilla, cordas, peañas e quilla, o eucalipto. A utilización de distintos tipos de madira responde ós requerimentos de dureza e flexibilidade que demanda o sitio onde vai ser colocada a peza. Como exemplo, diremos que para os reforzos lonxitudinais, como a sobrequilla, quilla e cordas, o eucalipto proporciona unhas condicións de elestacidade e flexibilidade que non achega o carballo; sen embargo, para a estructura da embarcación (cadernas, proa, etc.) as condicións mecánicas e de dureza do carballo son inmellorables.

A Esperanza-Libertade xa rematada

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUETISMO NAVAL

 

Ainda que pasa desapercibida, esta afición, é desempeñada por moitos dos nosos veciños. ¿Quen non ten unha maqueta na súa casa?, constame que a lo menos a que a comisión de festas do Carme 03, regalaba a cambio dun donativo. Pero esta afición, vai máis alá de un pasatempo, a veces convertese en verdadeiro “arte”. Proba delo é a colección de creaccións propias que o noso veciño de Cesar, Santos Sieira Rodríguez posúe.

Ver Maquetas

 

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DA MARIÑA

 

¿De donde proceden as voces “babor” e “estribor”?

Pois ben, non hai moito escoitei falar a un alferez de navío como lles contaba os cabaleiros-alumnos da Escola Naval Militar, a bordo dun “nove metros”, que a voz estribor viña de “star board”, en galego “o costado da estrela” e que tiña o seu orixe nas navegacións hacia América, alá polos séculos XV-XVI, posto que como o rumbo a seguir era Oeste a estrela do Norte, a Polar, quedaba polo costado dereito.

Cando xa daban por boas a palabras do oficial, un dos aspirantes dixo:-A sus órdenes mi oficial, con su permiso me gustaría dar mi opinión-, o que non se percatara o oficial e que no grupo que tiña para instruir, estaba composto na súa maioría por Alumnos de Mariña Mercante que se encontraban facendo a mili polo “servicio de formación de cuadros de mando”, e que polo tanto estudiaran bastante máis sobre o tema. Despois de dar o seu permiso, o alumno comenzou dicindo, que alá pola época dos romanos, quince siglos antes do que o oficial falara antes, as construccións navais tiñan, para que nos entendamos, duas proas. Polo tanto o timón era chamado de “espadilla”. Para que nos fagamos unha idea, tratábanse de construccións similares as traiñas en canto a forma da popa e ó timón, posto que a “pica” da traíña non deixa de ser un timón de espadilla. A única diferencia está en que por aquel entonces, a espadilla estaba no costado dereito da embarcación, polo tanto “steer board” pasou a ser “starboar” en inglés, que derivóu en estribor no noso idioma.

Debido a que por este costado tíñan o timón, atracaban sempre polo outro que pasou a ser o “port board” en galego “costado do peirao” e que ó largo dos anos quedou simplemente “port” en galego babor. Así que volvendo a clase anterior, o alferez enmudeceu e por conseguinte a embarcación chamada “nove metros” tamén, pero no fondo todos pensaban: mariña civil 1 mariña de guerra 0.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS

 

 

FOTOS SODINÁUTICA

 

GAMELA

MAQUETAS

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICCIONARIO NÁUTICO

 

Á vosa disposición este diccionario glosario náutico mariñero para que podas consultar:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

 

A (ALFA) ( .-)à Teño buzo sumerxido.

 

ABARLOAR: Situar un buque ó costado de outro ou nun atraque.

ABATIMENTO: O desvío da nave do seu verdadeiro rumbo, por efecto da mar ou do vento, etc. Ángulo que forma a quilla coa dirección da nave.

ABATIR: Baiar o que está no alto: abatir tangóns. Separarse un buque hacia sotavento do rumbo que debía seguir.

ABORDAXE: Acción de abordar.

ABORDAR: Colisionar un buque con outro. Atracar o barco a un desembarcadeiro ou muelle.

ABORDO: En ou sobre un buque.

ACANTILADO: Aplícase ó fondo da mar que forma escalóns oo cantiles. Aplíquese tamén á costa cortada verticalmente.

ACODERAR: E a operación de soster a un buque pola popa, xa sea con un rezón ou ben amarrándoa a una boia.

ACOLLADOR: Cabo que sirve nos barcos para tesar a xarcia. Tamén implemento metálico para tesar ventos, nervios, etc.

ACONCHAR: Extrae-lo vento ou a corrente hacia un paraxe perigoso.

ACHICAR: Extrae-la auga da sentina dun compartimento, dunha embarcación ou dique.

ADRIZAR: Endereza-la nave que está escorada a una banda.

ADUXA: Volta ou rosca dunha cousa; calabrote ou cadea.

ADUXAR: Enroscar, Recoller un cabo. É a operación de coloca-los remos nas chumaceiras en posición horizontal e ca súa punta de proa a popa. Dispoñer en forma correcta un obxeto ou lugar.

AFERRAR: Recoller una vela, toldo, bandeira, etc. Agarrar cun bichero ou garfo.

AGALERAR: Refiríndose as lonas que cubren cualquera parte do buque, é darlles a inclinación necesaria hacia ambas bandas, para que o teito plano que forman os seus planos se convirtan en duas pendientes a modo de tellado.

ALACRAN: Desperfecto producido nun cable como consecuencia da rotura das filásticas que o forman.

ALCAZAR: É a parte superior da cuberta; entre o pau maior e o mesana.

ALEFRIZ: Ranura angular que se fai no codaste e na roda nas construccións de madeira; o seu obxeto é empalmar as pezas que han de forma-lo casco.

ALETA: Parte do costado ou banda do buque comprendida entre a popa e o través do mesmo.

ALGARETE: Díse do buque que perdeu as súas anclas ou amarras.

ALIXAR: Alixerar ou descargar unha embarcación.

ALINEACION: Colocación en línea recta e con un mesmo frente de varios elementos.

ALISIOS: Díse dos ventos regulares que soplan constantemente en casi unha terceira parte do globo, desde as altas presións subtropicais hacia as baixas presións ecuatoriais.

ALMA: Porción de filásticas reunidas en sentido lonxitudinal que forman o centro dun cabo de catro cordóns.

ALMIRANTAZGO: Tribunal de mar inglés.

AMANTE: Toma por regra xeral este nome, todo cabo que teña un chicote firme, e o outro fina nun aparello ou cuadernal, por exemplo: o amante da driza de gavia.

AMURA: Punto medio do buque entre a proa e o través do mesmo. Cabo que hai entre cada puño das velas de cruz.

ANCLA: Instrumento de metal con ganchos que serve para asegura-las embarcacións, aferrándose no fondo do mar e impide que sexan arrastradas polo mar ou o vento.

ANCLOTE: Ancla pequena.

ANEMOMETRO: Instrumento que serve para medir a dirección, a velocidade e a forza do vento.

APARADURA: Nome da fiada ou traca de tablóns do forro, que está en contacto ca quilla e que o seu canto inferior entra no alefriz.

APARELLO: Aparato mecánico composto de dous motóns polos que vai pasando un cabo que se distingue co nome de beta. Conxunto de velas e xarcias das embarcacións.

ARBOLADURA: O conxunto de paus, vergas y masteleiros dun buque.

ARBOLAR: En relación á mar, significa elevarse moito máis alto as ondas.

ARBOTANTE: Toda peza de madeira, ferro ou metal que sae do corpo principal do buque para soster algunha cousa. Peza que sosten ó eixo de cola.

ARMADA: Conxunto de forzas marítimas que sosten o Estado.

ARQUEO: Acción de medir a capacidade dunha embarcación.

ARRIBAR: Acercarse a un peirao ou a un buque. Alexar a proa da dirección do vento.

ARRUFO: Curvidade que se lle da as cintas, bordas e cubertas dun buque, lonxitudinalmente, elevando os séus extremos.

ARSENAL: Grandes almacenes con tódolos elementos necesarios para aprovisionar ou repara-los buques de guerra.

ASENTO: Diferencia entre os calados a proa e a popa.

ASTA: Percha de madeira posta na popa, donde se iza o Pabellón Nacional cando o buque está fondeado ou atracado.

ASTILLERO: Sitio destinado para construir e reparar embarcacións.

ATRACAR: Amarrar un buque a un muelle ou espigón.

ATRAS: Voz utilizada para invertir o movimiento das máquinas, co fin de deter ó buque ou facelo caminar hacia atrás.

AUTONOMíA: Capacidade que ten un buque para permanecer na mar por un período de tempo e cubrir grandes distancias sin reabastecerse de combustible ou tomar provisións a una velocidade dada.

AVANCE: Distancia que recorre un buque no seu rumbo primitivo, despois de que se meta o timón a unha das bandas.

AVANTE: O mesmo que na aceptación común, adiante.

AVERIA: Dano que recibe a embarcación en cualquera parte.

AYUSTAR: Unir dous cabos polos seus chicotes con nós ou costuras.

AZIMUT: Medida en grados no sentido das agullas do reloxio dun astro.

 

INICIO

 

 

B (BRAVO) ( - ...)à Mercadorías perigosas.

 

BABOR: Banda ou costado esquerdo dun buque, mirando de popa a proa.

BAIXAMAR: O estado da marea no seu descenso.

BAIXO: Lugar de poco fondo na mar, donde no hai suficiente auga para que floten as embarcacións.

BALANCE: Movimento de oscilación lateral do buque debido á acción do vento o da mar.

BALANDRA: Embarcación a vela de un só pau con pico e botavara.

BALIZA: Cualquera sinal levantada nunha posición visible sobre a costa ou sobre un banco de area, etc., que sirve de guía ou advertencia ós navegantes.

BALSA: Reunión de madeiros a flote, amarrados por medio de trincas ou pernos.

BANCADA, BANCO: Tablóns colocados de babor a estribor nas embarcacións de remos para sentarse os remeiros.

BANDA: Cada un dos costados do buque.

BANDAZO: Tumbo ou gran balance repentino do buque.

BAO: Elemento estructural do buque, de babor a estribor, que descansan sobre os durmintes e que serven para darlle firmeza ós costados e para soster a cuberta.

BARBETA: Torre blindada que asenta sobre a cuberta protectora dos buques de combate provista dunha plataforma giratoria onde van montados un ou varios cañóns de gran calibre.

BARBOTEN: Corona ou tambor de ferro con resaltes e vanos, nos que engrana a cadea da ancla, obligándoa a avanzar a medida que vira.

BARLOAR: Situar un buque ó costado doutro ou dun atraque casi en contacto polo seu costado. Dise tamén abarloar.

BARLOVENTO: Costado por donde sopla o vento.

BAROMETRO: instrumento que rexistra a presión atmosférica. Úsase na predicción do tempo.

BAUPRES: Pau que sae fora da proa con máis ou menos inclinación ó horizonte.

BERGANTIN: Buque a vela de dous paus e con vergas en ambos.

BETA: Chámase así a todo cabo de labor que non ten un nome particular.

BICHERO: Asta larga con punta e gancho metálico nun dos séus extremos.

BIGOTES: Ondas que se forman na proa dos buques en movimento.

BITACORA: Estructura ou base donde se coloca o compás magnético. Libro donde o Oficial de Garda anota todo o relacionado ca navegación e as novedades.

BITAS: Fierros de forma cilíndrica apernados fortemente ás cubertas que serven para tomarlle voltas as estachas.

BITON: Bita pequena.

BLINKER: lámpara ou conxunto delas conectadas a unha chave de telégrafo, e que se utiliza para enviar mensaxes por medio de destellos luminosos empleando o código morse. Destellador.

BLOQUEO: Operación de guerra pola que la forza naval impide o acceso ós portos e costas.

BOGAR: Remar. Acción de impulsar un bote con remos.

BOIA ou BALIZA: Indicador flotante, fixo ó fondo do mar por medio de cable o cadeas, que pola sua forma e cor, da informe para a navegación; pode ser lumínica ou cega.

BOIARIN: Boia pequena

BONANZA: Serenidad, tranquilidade do tempo, mar e vento.

BORDA: Parte superior do costado dun buque. Vela maior nas galeras.

BORNEAR: Virar o buque sobre a sua ancla estando fondeado.

BOZA DE MAR: Cabo que se fai firme a proa dun bote.

BRAZA: Unidad de lonxitud igual a 6 pes. Cabo que se amarra ós penoles das vergas para fixalas.

BRAZOLA: Manco que sobresae da cuberta e que bordea as escotillas a fin de impedir a entrada de auga por elas.

BREA: Betún artificial que se emprega no maderamen dos buques para protexelos da intemperie.

BRIOL: Nome dos cabos que levan a relinga de puxamen hacia arriba ó cargar ou recoller una vela cuadra.

BROMA: Moluscos que se adheren ó casco dunha embarcación ou buque.

BUQUE: Chámase así a toda construcción flotante, xa sexa de madeira, ferro ou aceiro destiñado a surca-los mares e ríos; a súa estructura debe ser sólida e impermeable para resistir os innumerables esforzos que terá que soportar. Existen diferentes clases: de guerra, para a defensa da costa dun país; mercantes, para o comercio entre diversos países ou ó cabotaxe do propio país; asimismo hai buques a vela, a vapor, petroleiros, hospitales, carboneiros, portaavións, escolas, hidrógrafos, etc.

BUREL ou BURIL: Pasador de madeira dura que se emprega para abrir con facilidade os cordóns dos cabos para facer costuras ou empalmes.

 

INICIO

 

 

C (CHARLIE) ( - . - . ) Afirmación, Si.

 

CABECEAR: Moverse o buque en sentido xiratorio sobre o seu eixo transversal, alzando e baixando alternativamente a popa e a proa.

CABILLA: Agarradeira da caña de governo.

CABO: Calquera das cordas que se usan a bordo, construidas con fibras textiles, animales, vexetales ou sintéticas; reciben diferentes nomes segundo a súa mena.

CABOTAXE: A navegación que se fai de cabo a cabo polas inmediacións da costa e tomando por guía os principaies puntos coñecidos desta. Si a navegación efectúase entre portos de paises diferentes pasa a denominarse Gran Cabotaxe.

CABRESTANTE: Aparato destinado a levar as anclas e cobrar os cabos noutras faenas de forza.

CABULLERIA: Conxunto cualquera de cabos e, por consiguiente, o total dos dun buque.

CADERNA: Membro estructural transversal, que nace na quilla e extendese hacia os costados. Forman as costelas do buque.

CAIXA DE ORZA: Lugar donde se aloxa a machina ou quilla de orza.

CAIXEIRA: Abertura ou escopladura que teñen as poleas ou motóns e cuadernales para a colocación e xiro da pasteca.

CALABROTE: Cabo de gran mena.

CALADO: Distancia desde a liña de flotación ó canto inferior da quilla. Profundidad.

CALAFATEAR: Rechear de estopa as xuntas das tablas dos fondos, costados e cubertas, e cubrilas despóis cunha capa de brea para evitar que se aneguen.

CALAR: Sumerxir un barco no auga.

CALETA: Seno de pouca extensión na que se introduce a mar, donde só poden entrar embarcaciones pequenas.

CALIMA: Atmósfera cargada de vapores lixeiros orixinados por la calma.

CALMA: Falta de vento, sosego e tranquilidade na mar.

CALZO: Madeiro amoldado á quilla e pantoque dunha embarcación menor, cando ésta descansa a bordo.

CAMAROTE: Compartimiento usado a bordo para aloxamiento.

CANCAMO: Cabilla de ferro, redonda, de groso e largo proporcionado, que por un dos seus extremos ten un ollo ou argolla e polo outro extremo está roscado para facélo firme á cuberta, costado ou cualquer otro lugar donde conveña.

CANDELEIRO: Barras de madeira ou metal, fixadas verticalmente sobre a regala e que serven para soster extendidos os toldos, ou tamén ós nervios.

CAÑA (do timón): palanca encaixada na cabeza do timón para gobernala nave.

CAPEROL: Parte superior da quilla que se encontra sobre a regala.

CAPIROTE: Tambor do cabrestante.

CARACOLEXO: Escaramuxo; especie de molusco que se pega a obra viva dos buques.

CARAMANCHEL: Enrexados de bronce que protexen os vidrios dos cubichetes.

CARDAN: Suspensión. Par de aneles, un dentro do outro cos seus eixos de suspensión formando ángulos rectos entre sí; sosten ó compás e manteno en posición horizontal sin que lle afecten os movimentos do buque.

CARENAR: Acción de limpar a broma do casco.

CASAMATAS: Son espacios pechados e blindados que levan unha peza de artillería, e van na cuberta principal ou entre a primeira e a segunda cuberta.

CASCO: Corpo da nave.

CELOSO: Dise dun buque sensible ó timón.

CENTRO DE GRAVEDAD: Punto imaxinario do buque, donde se considera que se encontra aplicada a forza de gravedad resultante dos distintos puntos do mesmo.

CIAR: Dar atrás ca máquina ou os remos.

CINGAR: Dar movimento avante a un bote mediante un remo desde a proa.

COBRAR: Acción de recoller un cabo.

COCA: Formar codillos.

CODASTE: Peza que segue a quilla na súa parte posterior e levántase perpendicularmente formando a popa do buque.

CODERA: Arnarra ou cabo que se da pola popa da embarcación.

COFAS: Son as plataformas construidas nos paus reais, que nos veleiros teñen forma semicircular cara proa.

COFFERDAM: Espacios que quedan entre os mamparos estancos.

COLCHA: A torsión de todo xénero de cabos.

COLISION: Abordaxe. Choque dun buque con outro.

COMPARTIMENTO: Cada unha das divisións do interior dun buque.

COMPAS: Instrumento que indica puntos xeográficos.

CONVOY: Conxunto de buques mercantes escoltados por outros de guerra.

CODA: Plataforma colocada na parte alta do pau.

CORBETA: Nome que se da a un barco cando é da Mariña de Guerra. Ten dous paus cruzados e o mesana con cangrexa.

CORNAMUSA: Accesorio de forma arqueada que feito firme en calquer lugar sirve para facer firme os cabos.

CORREDERA: Aparato destinado a medir a velocidade que leva o buque.

CORRENTE: Movemento de traslación das augas da mar nunha dirección determinada.

COI: Hamaca de lona donde durme a tripulación.

CRONOMETRO: Reloxo de precisión que se usa para cálculos de navegación.

CRUCETA: Percha que atravesa o mástil.

CRUXIA: E a línea imaxinaria que pasa polo centro dun buque, de proa a popa.

CUADERNAL: Motón especial de grueso proporcionado que contiene más de una cajera. CUARENTENA: Prohibición del movimiento de un buque en previsión de enfermedad contagiosa.

CUARTA: Nombre que se da a cualquiera de los 32 rumbos o vientos.

CUARTEL: Entablado o enjaretado de madera, con que se cierra la boca de una escotilla.

CUARTERON: Nombre que se da a una carta hidrográfica que representa en punto mayor, una zona de costa que hay levantada en una carta general.

CUBICHETE: Abertura en cubierta coronada de una pequeña construcción con vidrio que le permite ventilación y luz a la otra cubierta.

CUBIERTA: Cada uno de los suelos, entablados o pisos que unen los costados del buque y que descansan sobre los baos. Se le llama corrida cuando es una cubierta continua superior que va de banda a banda y de proa a popa.

CUBIERTA PRINCIPAL: Es la que contribuye, juntamente con la quilla, a formar la viga resistente que es el buque. Corre de proa a popa y de babor a estribor.

CUCARACHA: Artefacto metálico fijo en la relinga de una vela para que ésta corra en los rieles del palo mayor.

CULEBRA: Cabo largo con que, serpenteando, unen los toldos a sus nervios y también los coys a las armazones de las literas, pasando por los ollaos de los mismos.

CUNA: Soporte de hierro o de madera formando una armazón, destinados a sostener un buque cuando sube a varadero.

CHICOTE: Extremo de un cabo. Cualquier pedazo de cabo que no llegue a un metro de largo.

CHINCHORRO: Pequeño bote a remo.

CHUBASQUERO: Impermeable que se utiliza en borrasca.

CHUMACERA: Arco de bronceo hierro galvanizado que tienen los botes de bancada sencilla en la borda, donde está el punto de apoyo o donde descansa el remo, las usan: canoas, chalupas y balleneras.

CHUPETA: Espacio comprendido entre el espejo y el escudo.

 

INICIO

 

 

D (DELTA) ( - . . ) Maniobro con dificultade.

 

DARSENA: Recinto artificial de cantería que se construye en la parte interior y más resguardada de los puertos para abrigo de las embarcaciones.

DECONTAMINACION: Acto de limpiar un compartimiento, área o ropas, de gases venenosos, materiales radioactivos o gérmenes.

DEFENSAS: Piezas de madera, goma o cabos que se colocan en los costados del buque para protegerlo del roce contra los muelles cuando se atraca a los mismos, o cuando otras embarcaciones atracan a sus costados.

DEMORA: Dirección en que se observa o se encuentra un objeto en relación con la proa del buque propio.

DERELICTO: Buque abandonado en el mar que todavía está flotando.

DERIVA: Lo mismo que abatimiento.

DERROTA: Ruta que se traza en navegación para trasladarse de un lugar a otro.

DERROTERO: Publicación náutica que suministra las noticias necesarias para facilitar y asegurar la navegación. Camino, ruta que lleva el barco.

DESMANTELAR: Desarbolar, desarmar una nave.

DESPLAZAMIENTO: Es el peso de agua desalojada por un buque al flotar. Este peso es igual al peso total del buque y se expresa en toneladas.

DESVIO: ángulo que forma la aguja el compás con el meridiano magnético del lugar.

DESVIRAR: dar vueltas al cabrestante en sentido contrario al virar.

DIANA: Primer toque que se escucha en una Unidad para que el personal se levante.

DIQUE FLOTANTE: Son las construcciones flotantes de hierro o de madera, destinadas a levantar los buques y dejarlos en seco para pararlos o carenarlos.

DIRECTOR DE TIRO: Equipo electromecánico para dirigir y controlar el tiro de cañón.

DOBLE FONDO: Espacio encerrado en la cala de un buque entre el forro interior y el exterior; por regla general, sólo hay doble fondo, bajo las máquinas y calderas y se divide en varios compartimentos.

DRAGA: Barco destinado a limpiar canales.

DRIZA: Cabo de algodón trenzado que se utiliza generalmente para izar banderas.

DURMIENTE: Madero grueso que va de proa a popa por el interior del costado, sobre el cual se descansan las cabezas de los baos.

 

INICIO

 

 

E (ECHO) ( . ) Caio a estribor.

 

EMBARCADERO: Pequeño muelle para desembarcar personal o víveres.

EMPAVESAR: Izar las banderas de los Códigos de Señales por medio de drizas entre los topes de los palos de proa a popa para engalanar al buque en grandes fiestas y solemnidades.

ENCAPILLAR: Enganchar un cabo al cuello de un palo, o a un noray por medio de una gaza hecha al intento en uno de sus chicotes.

ENGRILLETAR: Refiriéndose a cadenas, ligar sus diferentes partes por medio de grilletes. ENJARETADO: Especie de rejilla, enrejado o celosía formada de listones cruzados a escuadra.

ENSENADA: Recodo de tierra en que entra el mar, y haciendo seno sirve de abrigo a las embarcaciones.

ENTALINGADURA: La amarradura de la cadena o el calabrote al arganeo del ancla o del anclote. ENTALINGAR: Sujetar una cadena al arganeo del ancla; o amarrar el chicote de un calabrote, al de un anclote para fondear.

ENTREPUENTE: Espacio entre dos cubiertas; generalmente se da este nombre al departamento donde vive la tripulación de un buque.

ENVERGADURA: Ancho mayor del avión medido entre los extremos de las alas.

ESCALAS: Son las escaleras del buque.

ESCANDALLO: Pedazo de plomo de 3 a 7 Kg. amarrado al extremo de una driza, que se utiliza a pata tomar las profundidades del agua u obtener muestras del fondo.

ESCOA: Curvatura hecha en la cubierta principal que va desde la línea de crujía a las bandas con el objeto de que el agua salga de cubierta al exterior.

ESCOBENES: Piezas de hierro fundido colocadas a ambos lados de la roda y que sirve para dar paso a la cadena del ancla y servirle de alojamiento a la misma.

ESCORA: Angulo de inclinación permanente que adoptan los buques cuando no tienen bien distribuidos los pesos a bordo. Lo contrario de adrizado.

ESCOTILLA: Abertura grande rectangular y a veces ovalada que se deja en varios puntos de la crujía de las cubiertas para bajar a las interiores o para extraer efectos.

ESCUDO: Trozo de madera barnizada que se coloca al lado de la popa de la cámara de las embarcaciones menores. Es la que limita la cámara, del lugar donde va el patrón.

ESLINGA: Cabo grueso con un guardacabo en su medianía y otros dos en sus chicotes, en cada uno de los cuales forma un estrobo o gaza o tiene ganchas o gafas para abrazar o enganchar pesos de consideración que han de suspenderse con aparejos.

ESLORA: Largo de un buque medido entre los planos tangentes a los puntos extremos de la proa y la popa.

ESPEJO: Pieza plana, situada a popa, en la obra muerta de las embarcaciones menores.

ESPIA: Cualquier cabo que se utilice para enmendar posición de atraque o fondeo.

ESPICHE: Tapón roscado de metal o madera, que sirve para tapar el orifico de desagüe de un bote. ESPIGA: Es el extremo superior de los palos reales, de menor diámetro que el resto del palo.

ESPIGON: Construcción de piedra, hierro o madera que se adentra en el mar o en un río que sirve para embarcar y desembarcar personal y mercancías.

ESTABILIDAD: Habilidad de un buque para mantenerse o retornar a su posición de adrizamiento. ESTACHA: Cabo grueso, de 5 pulgadas o más de mena, generalmente utilizado para amarres y remolques.

ESTANCO: Que no le entra el agua.

ESTANQUEIDAD: Condición que le permite mantenerse a flote.

ESTANTE: Armario con anaqueles o entrepaños y por lo general sin puertas.

ESTAY: Cabo o cable que sujeta todo palo o mastelero para que no caiga hacia popa.

ESTELA: Señal que deja atrás el buque en la navegación debido al movimiento de las hélices.

ESTIBAR: es la operación de dejar cada cosa en su lugar; también se emplea cuando se carga un buque, a fin de que la línea de quilla quede normal, es decir, que el buque este derecho.

ESTIMA: Forma de navegación por la cual se determina la posición del buque por medio del rumbo y distancias navegadas.

ESTOA: Máxima altura que alcanza la marea. Espacio del tiempo en que la marea permanece sin subir ni bajar.

ESTROBO: Trozo de cabo que ajustado por sus chicotes sirve para levantar objetos o aparejos.

 

INICIO

 

 

F (Foxtrox) (..-.) Teño avería.

 

FAJAS : son trozos de lona que se cruzan bojo los botes, cuando cuelgan de sus pescantes.

FALCA : tabla delgada que se coloca perpendicular o verticalmente sobre la borda de las embarcaciones menores para evitar que entre el agua.

FALCACEAR: ligar un hilo de vela al chicote de un cabo para que no se descolche.

FIJA : determinación de la posicion de un buque.

FIL: el hilo, el filo,  línea de dirección de una cosa. Ej. El fil de roda.

FILAR : arriar progresivamente una cadena o cabo que esta trabajando.

FILASTICA: llamase así a la agrupación de varias fibras sin torcer.

FLECHASTE : cuerdas que forman las escaleras de que sirven para subir a los palos.

FLOTA: es un conjunto de varios buques de múltiples propósitos que entre ellos sirven para manternér la soberanía nacional( buques de guerra) o transportar mercancías.

FOGONADURA: apertura practicada para el paso de los palos.

FONDEADERO : paraje de profundidad suficiente, para que pueda dar fondo el barco.

FOQUE : nombre de las velas triangulares colocadas dentro de los masteleros de proa y los botalones del bauprés.

 

INICIO

 

 

G (GOLF) (--.) Necesito Práctico.

 

GALEOTA : tablón que corre de proa a popa un bote, en este se mete la mecha de los palos, es la verdadera quilla.

GALLARDETE : bandera estrecha qu termina en punta, representa una institución o autoridad.

GALLETA : parte superior de un mástil.

GAMBUZA: lugar del buque donde se guardan alimentos. despensa, etc.

GARREAR: Es cuando debido a la fuerza del viento o corriente, el buque arrastra su ancla sin que esta agarre el fondo.

GATERA: Pieza de acero en forma oval o de U que va colocada en la cubierta, cerca de las bitas y que sirve para dar paso a los cabos de amarre.

GAVIA: Es la segunda vela y verga del palo mayor contando desde abajo. Cofa de las galeras.

GIROCOMPAS: Compás usado para determinar direcciones verdaderas mediante el giroscopo. GOLETA: Buque a vela de dos palos y con vergas sólo en el trinquete.

GRILLETE: Pieza de hierro que atraviesa un perno y que sirve para unir dos trozos de cadena. Trozo de cadena de 90 pies de longitud.

GRIMPOLA: Flecha de bronce con una coleta de lanilla que va en los topes e indica la dirección del viento.

GROERA: Abertura que se practica en las varengas para darle paso al agua de la sentina. GUARDAMANCEBO: Cabo de proporcionado grueso que se coloca en los candeleros de los portalones y de las escalas y en los tangones y que sirve para agarrárse al transitar por ellos.

GUARDIN: Cada uno de los cabos, cadenas o cables que trasmite los movimientos de la rueda del timón a la caña de mismo, para governar el buque.

GUARNE: Cada una de las vueltas de un cabo alrededor de la pieza sobre la cual trabaja como en el capirote de un cabrestante, como el guardín del timón en la rueda, como la beta de un aparejo en sus respectivos cuadernales.

GUARNIMIENTO: Operación y mantenimiento de todo el equipo del buque que se encuentra en cubierta y por encima de ella.

GUARNIR: Proveer una cosa cualquiera de cuanto necesita para su uso y aplicación. Ej. guarnir un aparejo, el cabrestante, etc.

GUINDA: Altura desde la primera cubierta hasta la perilla.

GUINDOLA: Andamio hecho con tablas y cabos y que se utiliza para pintar, rascar, o hacer otras operaciones en la chimenea y costado del buque.

GUIÑADA: Desvío de la proa del buque hacia uno u otro lado del rumbo que debe seguir.

GUIÑAR: Dirigir con el timón la proa del buque a una y otra banda alternativamente, con cualquier objeto premeditado.

 

INICIO

 

 

H (HOTEL) ( . . . . ) Práctico a bordo.

 

HACER COMBUSTIBLE O AGUA: Llamase así a la acción de aprovisionar al buque de combustible o agua.

HACER FIRME UN CABO: Es laoperaci6nde asegurar el chicote de un cabo por un nudo. ligada u otro sistema

HANGAR: Cobertizo o cubierta grande.

HELICE: Especie de rueda con aspas inclinadas y que al girar a impulsos de la máquina, se atornilla en el agua e impulsa al buque hacia adelante o atrás según sea su giro.

HELIOGRAFO: Espejos circulares montados en un trípode y que sirven para hacer destellos al concentrar sobre ellos los rayos del sol.

HEMBRAS: Argollas de bronce que van en el codaste y donde se meten los machos del timón.

HILERO: Señal que se forma en la superficie del agua debido a la dirección de una corriente.

HILO DE VELA: Hebras muy delgadas de cáñamo, torcidas, que se emplean en toda costura de lona o loneta.

HORQUILLA CHUMACERA: dispositivo de metal para apoyo del remo.

HURACAN: Viento violento e impetuoso que gira como torbellino.

 

INICIO

 

 

I (INDIA) ( . . ) Caio a Babor.

 

ICEBERG: Masa de hielo flotante que procede de un glaciar.

IMADA: Cada una de las explanadas de madera que conduce al buque hacia el agua

IMBORNAL: Abertura practicada en la borda de los buques a la altura de la cubierta para darle salida a las aguas que corren por la misma.

INCUNOMETRO: Aparato para medir los ángulos de escora o balance del buque.

INSIGNIA: Bandera que enarbola todo funcionario que tenga mando sobre los buques o Escuadra. Ej. insignia del Comandante en jefe de la Escuadra, etc.

INSONDABLE: Que no se puede sondear.

IZAR: Hacer subir un objeto halando del cabo de que está colgado.

 

INICIO

 

 

J (JULIETT) ( . - - - ) Teño lume e levo mercadorías perigosas a bordo.

 

INICIO

 

 

K (KILO) ( - . - ) Deseo comunicar con vostede.

 

KAPOK: Fibra resistente al agua que se coloca dentro de los salvavidas para darle flotabilidad.

 

INICIO

 

 

L (LIMA) ( . - . . ) Pare o seu buque inmediatamente.

 

LABOREAR: Pasar y correr un cabo por las roldanas y puntos oportunos para conseguir determinado objeto cuando se ejerce esfuerzo sobre él.

LAMPAZO: Manojo largo y grueso de filásticas unidas por un extremo en forma de plumero y que sirve para secar las cubiertas y costados de los buques.

LANCHA: Embarcación destinada para el transporte de personal y material; cuando se destina para el transporte de Oficiales Superiores o Comandantes de unidades recibe el nombre de lancha almirante.

LANCHA TORPEDERA: Embarcación de pequeño tonelaje, de gran velocidad y maniobrabilidad, usada para ataques sorpresivos contra Escuadras o convoyes.

LANTEON. Se dice que es un aparejo de lanteón, cuando el arraigado está firme a un punto fijo y el motón con el peso queda en el seno del cabo.

LARGAR: Desplegar. Aflojar, soltar de una vez o del todo.

 

LASCAR: Aflojar cierta cantidad de un cabo que está trabajando, en la generalidad de los casos esto se hace bruscamente.

 

LASTRE: Material pesado como hierro o piedras que se coloca sobre el fondo del buque para mantener la estabilidad. Buque en lastre cuando lleva una carga.

LEVAR: levantar las anclas.

LIGAR: Sujetar entre sí dos piezas por medio de otras que sirven para ello.

LIGAZONES: Trozos que unidos entre sí, forman las cuadernas de madera.

LIMERA: Abertura practicada en el forro del buque para darle paso a la mecha del timón.

LINEA DE FE: Línea marcada en el interior del mortero del compás para indicar la dirección de la proa del buque.

LINEA DE FLOTACION: Línea en el exterior del casco que señala la superficie del agua.

LUCES DE SITUACION: Luces verde y roja que emplean los buques en navegación, la verde a estribor y la roja a babor.

LUCHADERO: El sitio donde una cosa roza con otra.

LUMBRERAS: Aberturas circulares practicadas en cubiertas, provistas de un grueso vidrio y destinadas a dar luz al interior del buque; similares a las claraboyas, pero éstas no se abren.

LLENANTE: Movimiento hacia arriba del nivel del mar.

 

INICIO

 

 

M (MIKE) ( - - ) O meu buque está parado e sen arrancada.

 

MACHOS: Piezas de metal que van fijas a la pala del timón y que se introducen en las hembras del codaste.

MAESTRA: Es la cuaderna más ancha de un buque.

MALLETE: Trozo de hierro atravesado en el eslabón d las cadenas, para darles más resistencia e impedir que formen cocas.

MAMPARO: En un buque, construcción vertical de madera o metal que separa un compartimento de otro.

MANGA: La mayor anchura de un buque.

MANGUERA: Además de su acepción corriente, son los tubos metálicos de diámetro considerable que sirven para dar entrada al aire hacia el interior del buque.

MANIOBRABILIDAD: Cualidad que permite a un buque caer a una u otra banda con rapidez, ponerse en movimiento o detenerse rápidamente.

MANTELETE: Especie de pantalla de acero que sirve de protección en las piezas de artillería. MAQUINA ALTERNATIVA: Máquina de vapor muy empleada en la propulsión del buque. MARCACION: Angulo que forma la visual dirigida a un punto con el rumbo que lleva el buque. MAREA: Movimiento alternativo y diario de las aguas del mar, que cubren y abandonan sucesivamente la orilla, producido por las acciones del Sol y de la luna.

MAREJADA: Movimiento del mar debido a las olas o al viento.

MARGARITA: Nudo que sirve para acortar un cabo sin cortarlo, y evita que trabaje una parte de un cabo donde se encuentre una falla.

MARMITON: Pinche o galopín de cocina

MASCARON: Es la figura colocada en la proa de las naves de veIa.

MASTELERO: Palo que se encuentra en el extremo del mástil.

MASTIL: Palo de un barco.

MATALOTE: Nombre con que se designa a los dos buques contiguos en una formación.

MENA: El grueso de un cabo de fibra medido por su circunferencia

MEOLLAR: Especie de torcido que se forma con una, dos, tres o más filásticas y sirve para aforrar toda clase de cabos.

MERLIN: Cabito formado por tres filásticas colchadas, es flexible y sirve Para dar ligadas.

MESANA: En las embarcaciones de tres palos, es el que arbola a popa.

MILLA: Equivalente a 1.851 mt. de longitud.

MOLINETE: Especie de cabrestante.

MORSE: Combinación internacional de sonidos, destellos, etc., corros y largos, para comunicarse entre reparticiones y buques.

MOTON: Pedazo da madera ovalado y achatado, con una abertura, dentro de la cual se sujeta una roldana o rueda por medio de un perno que. atravesándola por su centro, descansa por ambos lados en la madera, de modo que la deja en disposición de girar hacia la parte que convenga.

MUELLE: Construcción levantada sobre pilotes a orillas de un río o alrededor de una dársena, o a lo largo de la costa y que sirve para cargar y descargar.

MUERTO: Peso grande que se coloca en el fondo del mar y que sirve para amarrar las boyas.

 

INICIO

 

 

N (NOVEMBER) ( - . ) Negación, Non.

 

NADA A CEÑIR: Orden al timonel para que el buque no cierre más al viento.

NEBLINA: Vapor menos denso que la niebla, pero que oscurece la atmósfera.

NEPTUNO: Dios del mar.

NERVIO: Alambre que pasa por los candeleros y de donde se hace firme el toldo. También tiene ese nombre la jarcia de alambre de las barandas.

NORAY: Poste o pilote de hierro donde se amarran los cabos de una embarcación cuando atraca a los muelles.

NUDO: Medida de velocidad que es igual a una milla por hora. Operación que se hace con los cabos para ajustarlos entre sí.

 

INICIO

 

 

O (OSCAR) ( - - - ) Home a auga.

 

OBENQUE: Nombre de los cabos que sujetan la cabeza de los palos hacia las bandas.

OBRA MUERTA: Es la parte del casco que queda sobre la línea del agua.

OBRA VIVA: Es la parte del casco que va sumergida en el agua, se la denomina también carena.

OCASO: Puesta del Sol en el horizonte.

OFICIAL DE GUARDIA: Oficial encargado de la custodia del buque en cubierta.

OJO DE PLIMSOLL: Marca que va dibujada en el costado de los buques mercantes para indicarías profundidades de carga permisibles.

OLAR: Lo contrario de bogar, es decir, dar impulso a la embarcación hacia atrás.

OLLAO: Ojete de tamaño proporcionado que se hace en lugares determinados de los toldos y las velas, etc., para darle paso a los cabos que sirven para sujetarlas. También se da ase nombre a los anillos de bronce con que se protege ese agujero para impedir se destruya la lona.

ORINQUE: Cabo que por un chicote se hace firme a la cruz del ancla y por el otro se amarra al boyarín. También se da este nombre a todo muerto unido a una boya o flotador para indicar donde se ha fondeado algo.

ORTO: Salida del Sol en el horizonte.

ORZAR: Es caer hacia barlovento, es decir, acercar la proa al viento.

 

INICIO

 

 

P (PAPA) ( . - - . ) No atraque, regresar a bordo; Na mar, as miñas redes están enganchadas.

 

PAIRO: Se dice en la mar que un buque está al pairo cuando sin perder su governo, se mantiene en una posición determinada pero sin usar máquinas o velas.

PALAMENTA: Nombre con que se designa al conjunto de remos. bicheros, etc., de una embarcación.

PALLETE: Tejido formado de meollar o cordones de cabos, que sirve para defensa de varias cosas. PALMEJARES: Tablas delgadas que corren de popa a proa, instaladas en los fondos, encima de las cuadernas.

PALO MAYOR: En un buque de tres palos; es el que se encuentra en el centro del mismo.

PALO MESANA: En un buque de tres palos; es aquel que se encuentra en la popa del mismo.

PALO TRINQUETE: Es el palo de proa de un buque de tres palos.

PALOS MILITARES: Son los palos de construcción metálica, huecos, formados por planchas curvas de fierro o acero, que llevan los buques de guerra y que sirven para tener buenos puntos de observación.

PANTOQUE: Parte curva del casco en la obra viva.

PAÑOL: Cualquiera de los compartimentos o divisiones que se hacen en un buque y que sirven para guardar provisiones y pertrechos, y que toman la denominación del género que contienen.

PASADOR: Es una herramienta puntiaguda de acero que se emplea para abrir los cables, desempeña el mismo papel que el burel pero este sirve para cabos.

PASARELA: Es una plataforma portátil que se emplea para formar un puente entre dos buques o entre un buque y un muelle.

PARAVANES: Cuerpo de metal en forma de pez remolcado debajo de la proa de un buque como protección contra las minas.

PASTECA: Especie de motón herrado que tiene abierta una de sus caras laterales por un lugar superior al circulo de la roldana, para que se pueda meter al seno del cabo que va a laborear por ella.

PATRULLA: Personal naval destinado a mantener la disciplina, para ayudar a la policía local en todos los asuntos relacionados con el personal franco de la Marina.

PENOL: Punta o extremo de las vergas.

PERISCOPIO: Instrumento óptico usado para observar a un nivel por encima del nivel de los ojos, normalmente empleado en los submarinos.

PESCANTE: Especie de grúa de a bordo que se puede girar hacia afuera de los costados y que se usa para izar y arriar los botes y pesos; por lo general vienen en pares.

PETIFOQUE: Vela triangular que va asegurada al botalon y que va a continuación del foque.

PICO DE LORO: Es el extremo de las uñas del ancla; en otras palabras, es la punta.

PIÑA: Grupo de estacas clavadas en el fondo y que sirven para atracarse a ellas. También se denomina a un nudo marinero.

PITAZO CORTO: Sonido de bocina, sirena, pito, etc., de un segundo de duración aproximadamente. PITAZO LARGO: Sonido de bocina, sirena, pito, etc., de una duración aproximada de 4 a 6 segundos.

PLEAMAR: El estado de la marca en su mayor ascenso.

PLUMA: Aparato que se usa para izar y arriar cargas y está formado por un palo o percha y varios aparejos.

PONTON: Buque fuera de servicio activo, destinado para depósito de víveres, carbón, embarcaciones menores, etc., y que se mantiene fondeado en los puertos.

POPA: Parte posterior de un buque.

POPEL: Dícese de todo aquello que está relativamente más a popa que el objeto con que se compara.

PORTALON: Abertura en la borda de un buque que permite el acceso a cubierta y de donde penden las escalas reales, para el embarco y desembarco de personas.

PORTILLA: Abertura practicada en el costado o cubierta del buque para dar luz o ventilación.

PRACTICO: Experto que sube a bordo de los buques en las bahías y aguas peligrosas, para aconsejar al Capitán de cómo debe navegar por las mismas.

PRECINTA: Tira de lona alquitranada con que forran los cabos en vueltas espirales.

PRECINTAR: Poner precintas.

PROA: Parte delantera de un buque.

PROEL: Lo que esta relativamente más a proa del punto u objeto con que se compara. El marinero que en un bote o lancha boga el remo de proa y maneja el bichero.

 

INICIO

 

 

Q (QUEBEC) ( - - . - ) O meu buque está san e pido a libre plática.

 

QUEBRANTO: Dise que un casco esta quebrantado, cando a quilla arquéase hacia arriba, baixando os extremos.

QUILLA: Larga e robusta peza lonxitudinal que corre de proa a popa, a o largo da liña media ou de cruxía máis baixa do buque, servindo de ligazón entre as cuadernas.

QUILLA DE BALANCE: Pezas colocadas nos pantoques do buque e a todo o largo do casco, que serven para disminuir os balances do buque.

 

INICIO

 

 

R (ROMEO) ( . - . ) Recibido.

 

RADAR: Aparato para localizar obxetos por medio de ondas electromagnéticas. Unha onda electro-magnética trasmitida é reflexada por un obxeto, recibida e ilustrada por un osciloscopio o pantalla de raios catódicos.

RADIO DE ACCIÓN: Máxima distancia que pode recorrer un buque, dependendo das distintas velocidades que desarrolle.

RADIOGONIÓMETRO: Aparato para tomar marcacións, tomando como puntos de referencia estacións de radio.

RASTRA: Red fuerte ca que se recorre o fondo dun punto para recoller obxetos do fondo da mar.

RASTREAR: É a operación de arrastrar un rezón polo fondo para buscar cables, cadeas, anclas, etc.

RASQUETA: Plancha de ferro con fio que serve para rascalas cubertas, os costados, etc.

REBASAR: Pasar navegando máis alá dalgún buque, cabo, escollo, etc.

RECALAR: Chegar un buque a vista dun cabo ou punto de terra, e á distancia proporcionada para reconocelo e marcalo con seguridad. Bucear, nadar baixo o auga.

REFLUXO: Movimento de descenso da marea.

REGALA: É a parte superior da borda en embarcacións menores.

REGLAMENTO DE LUCES E ABORDAXES: Reglamentación internacional, que ten como obxetivo principal evitar abordaxes na mar.

RELINGA: Cabo que se cose por todo o contorno das velas e toldos como reforzo.

REMO: Anaco de madeira, con un extremo aplanado, que serve para dar impulso a unha embarcación, hai duas clases: planos e de cucaracha.

REMOLCADOR: Embarcación de construcción forte, utilizada para mover a outras embarcacións ou buques.

REMPUXO: Especie de dedal de ferro que vai suxeto a unha especie de mitón de coiro, que serve para empuxar a agulla cando se cosen as lonas.

RESACA: O movimento que fan as ondas da mar na orilla ó retirarse.

RESPETO: Denominación que se da ó reposto de certos efectos que existen sempre reservados para reparar unha avería.

RETENIDA: Todo cabo, aparello ou puntal, que serve para evita-la caída ou resbalamento de cualquera cousa.

RETRETA: Toque que se utiliza para izar e arriar o Pabellón.

REZÓN: Ancla pequena de tres ou catro uñas e sen cepo que utilizan as embarcacións menores.

RODA: Peza fundida que, na prolongación da quilla forma a proa do buque.

ROLAR: Ir o vento variando de dirección sucesivamente.

ROLDANA: nos buques chámase motón ou pasteca.

ROLEAR: Balancear.

ROMPEOLAS: Especie de dique ou muro de pedras levantado no fondo da mar a entrada dun porto e que se eleva por encima do nivel da mar; serve para amortigar a violencia das ondas e protexer o fondeadeiro.

ROMPIENTE: Cualquera baixo, arrecife ou costa onde o curso das ondas, rompe e levántase a mar.

RONZA: Irse á ronza, o mesmo que irse o buque de través, navegar de costado ou ter un gran abatimento por cualquera causa.

RUMBO: Dirección na que navega un buque.

 

INICIO

 

 

S (SIERRA) ( . . . ) Estou dando atrás.

 

SENO: Parte do cabo comprendida entre o firme e o chicote; arco o curvidad que forma entre os extremos que a suxetan, cando non está tirante, toda cousa que sea flexible; extensión considerable de mar rodeada de terra máis ou menos ancha na súa entrada.

SENTINA: Parte máis baixa da bodega  e da máquina dun buque, que comprende o espacio entre as varengas, onde se acumulan tódalas augas que por cualquer motivo no teñen saida directa á mar.

SERVOMOTOR: Aparato mecánico gobernado pola roda do timón e que á súa vez acciona a caña do timón nos buques grandes.

SILENCIO: Toque que avisa ó persoal que xa é hora de deitarse.

SINGAR: Dar impulso hacia adiante a una embarcación, cun só remo colocado na popa.

SINGLADURA: É o camiño que un buque recorre en 24 horas.

SIRENA: É unha especie de pito de vapor que se usa en neblina.

SISGA: Cabo delgado con un peso nun dos sus extremos que se utiliza para tiralo ó muelle ou a outro buque co obxeto de pasar outro cabo de maior mena. Sinónimo de XIBILAI.

SOCAIRE: Poñerse a cuberto ou resgardarse de algo.

SONAR: Equipo para localizar obxetos debaixo do auga, emitindo vibracións similares ó sonido e midindo o tempo que invirten estas en rebotar contra os obxetos que se encontran no seu camiño (normalmente un submarino) e regresar de novo ó buque.

SONDA: O que serve para medir a profundidade e naturaleza do fondo.

SONDAR: Tirar o escandallo ó auga pera determinar a profundidade.

SONDALEZA: Tira onde se amarra o escandallo para sondar.

SOTAVENTO: Lugar hacia onde sopla o viento.

 

INICIO

 

 

T (TANGO) ( - ) Mantéñase alexado de mín, estou pescando ó arrastre en parella.

 

TACÓMETRO: Aparato mecánico que indica as revolucións por minuto dun eixo calquera.

TALEGÓN: Luna con bolsóns onde se estiban as bandeiras de sináis.

TANGÓN: Percha de madeira que se coloca perpendicularmente ós costados do buque cando estos están fondeados e que serven para amarra-los botes.

TAXAMAR: Borde dianteiro da roda que vai debaixo da auga.

TELÉGRAFO DE MÁQUINAS: Mecanismo que se utiliza para trasmitir órdenes desde a ponte a máquina.

TELERA: Caixa onde se gardan e teñen listas as bandeiras do Código Internacional de Sináis.

TENSORES: Sinxelos mecanismos de varios sistemas, que se emplean para tesar a xarcia de alambre.

TERRAL: Dise do vento que procede de terra, producido durante a noite e as primeiras horas da mañá, debido a diferencia de temperatura entre a mar e a terra.

TESAR: Halar de un cabo ou cable calquera que labora ou traballa dalgún modo, hasta poñelo máis ou menos ríxido.

TIMÓN: Peza móvil que se coloca na popa da embarcación e serve para darlle dirección.

TIMONEL: Individuo que manipula o timón do buque.

TINGLADILLO: Forrar un buque de tal forma que en vez de xuntar os cantos das tablas, éstas colócanse montadas as superiores sobre as inferiores, a maneira dun teito.

TINTEIRO: Vaso pequeno de ferro onde descansa o pé dun pescante, dun puntal, etc.

TIRA: Anaco de cabo de donde se agarran os mariñeiros para halar do mesmo nalguna faena ou maniobra, sempre que pase por una pasteca ou cuadernal. Nun aparello, o chicote do cabo que labora no mesmo e que feito firme ó arraigado dun dos cuadernales, chámaselle beta do arraigado.

TOLDOS: Son anacos de lona ou loneta destiñados a protexer do sol e da choiva ó persoal.

TONELAxE BRUTO: Contido total do espacio interior dun buque.

TORROTITO: Asta de proa.

TRACAS: Tablóns que forman o forro do buque.

TRANCANILES: Son os carreiros que corren polas amuras para recibi-la auga das cubertas. Tambén se chama así, ó tablón que une tódalas cabezas das cubertas.

TRAPAS: Anacos de cadea a popa e proa das embarcacións, de donde se enganchan para izalas; teñen tambén ventos para afirmalas hacia as bandas, evitando que a embarcación se tumbe ó izala.

TRASEGAR: Acción de bombear auga ou combustible dun tanque a outro.

TRAVÉS: Cabo de atraque que se da ó muelle en sentido perpendicular a la línea proa-popa do buque.

TRINCA: É un zuncho ou unha cadea que abraza o bauprés contra a parte da roda e taxamar; trinca chámaselle a todo cabo o cadea que afirma algo.

TRINQUETE: Pau de máis a proa das embarcacións a vela.

TURBINA: Rotor de alta velocidade que xira accionado por vapor o por gases quentes. Clasifícanse en turbinas de acción e de reacción, e das combinacións de ambas existen innumerables variantes.

 

INICIO

 

 

U (UNIFORM) ( . . - ) Diríxese vostede hacia un perigo.

 

INICIO

 

 

V (VICTOR) ( . . . - ) Necesito auxilio.

 

VACIANTE: Aplícase normalmente a marea menguante. Baixamar.

VAGRAS: Planchas colocadas lonxitudinalmente en varias partes dun buque para resistir á flexión do casco.

VAIVEN: É un cabo de máis mena que a piola, formado por tres cordóns colchados; a súa mena é ata dunha pulgada.

VÁLVULA DE INUNDACIÓN: Válvula que da paso a auga da mar mediante a que se pode inunda-lo buque.

VARADO: Dise do buque que descansa sobre o fondo da mar.

VARENGA: É a primeira peza curva que se pon atravesada en sentido perpendicular a quilla para formar a cuaderna.

VELA: Forte lona que se amarra ós mástiles e as vergas dun barco para recibi-lo vento e facer avatear a nave.

VELAMEN: Chámase así ó conxunto ou xogo de velas dun buque.

VERDUGUILLO: Cintón que protexe exteriormente a embarcación, máis abaixo da regala.

VERGA: Pau posto horizontalmente nun mástil e que serve para soster a vela.

VERY (PISTOLA): Tipo de pistola utilizada para lanzar señales pirotécnicas.

VIA: Voz de mando para que o timonel actúe a caña do timón ó medio.

VIXÍA: Mariñeiro de garda nos topes para ter un maior alcance visual.

VOLTA: Arco que forma a cuberta dun buque, facendo que a sección central da mesma sea máis alta que as súas extremidades.

 

INICIO

 

 

W (WHISKEY) (. - - ) Necesito asistencia médica.

 

INICIO

 

 

X (XRAY) ( - . . - ) Suspenda vostede o que esté facendo e atenda ós meus sinais.

 

XARCIA: Nome con que se denomina ó conxunto de cabos que se emplean para asegura-la arboladura.

XARCIA DE LABOR: É a destinada a laborar por motóns. Ex. Toda a maniobra das velas, as tiras dos botes, etc.

XIBILAI: Cabo delgado con un peso nun dos sus extremos que se utiliza para tiralo ó muelle ou a outro buque co obxeto de pasar outro cabo de maior mena. Sinónimo de sisga.

XUANETE: É a terceira vela e verga dos paus trinquetes e maior, contando desde abaixo.

 

 

 

INICIO

 

 

Y (YANKEE) ( - . - - ) Estou garreando.

 

 

INICIO

 

 

Z(ZULU) ( - - . . ) Necesito remolcador.

 

ZAFARRANCHO DE COMBATE: Orden que se da para que o persoal do buque ocuda ós seus postos de combate.

ZAIAR: Acción de abri-lo tangón.

ZAPATEO: Acción de limpalas cubertas de madeira con auga, area e un anaco de cabo restregado co pé.

ZARPAR: Operación que efectúa un buque ó levar anclas e poñerse en movimento.

ZOZOBRAR: Pérdida total da estabilidade do buque a punto de naufragar.

ZUNCHOS: Cintas de bronce ou cobre que levan as palas dos remos para que non se partan.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTAR

 

 

Asociación Cultural e Tradicións Mariñeiras “Gamela”

Dirección:      Peirao, 219 Baixo.

15939  Cabo de Cruz - Boiro  (A Coruña)

Teléfonos:     981 84 69 06 / 981 84 70 01

Fax:              981 84 70 01

e-mail:          gamela@cabodecruz.org

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLACES

 

http://www.culturamaritima.org

http://www.asteleirostrinanes.com

http://www.carpinteriaderibera.com

http://www.carpinteriaderibeira.org

 

INICIO